Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Komunikat polityki cookies
(Pn - Pt: 900 - 1700) 32 220 35 21 801 011 033 biuro@omegasoft.pl Zgłoszenie techniczne
0,00 zł
 
 
 

Regulamin promocji Norton 360 na 3 miesiące z Komputer Świat

Regulamin akcji promocyjnej
Norton 360 na 3 miesiące za darmo z Komputer Świat” z dn. 19.08.2021 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Norton 360 na 3 miesiące za darmo z Komputer Świat” organizowanej na stronie www.omegasoft.pl, zwanej dalej Akcją Promocyjną.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908031, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, NIP: 643-174-74-16, zwana dalej Organizatorem.
 3. Akcja Promocyjna finansowana jest ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

§2 UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna skierowana jest wyłącznie do czytelników miesięcznika Komputer Świat (nabywców numeru 10/2021).
 2. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium RP.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie jego postanowień.

§3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja Promocyjna trwa w dniach 6.09-31.12.2021 r.
 2. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy:
  1. wejść na stronę w serwisie omegasoft.pl, której dokładny adres został opublikowany w miesięczniku Komputer Świat (numer 10/2021)
  2. wypełnić formularz znajdujący się na wskazanej stronie
  3. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu akcji promocyjnej „Norton 360 na 3 miesiące za darmo z Komputer Świat”
  4. wysłać formularz
 3. Uczestnik biorący udział w Akcji promocyjnej może również wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera Organizatora.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej tylko jeden raz i otrzymać tylko jedną Nagrodę promocyjną.
 5. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie otrzymają nagrody promocyjne wskazane w §4.
 6. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku gdy:
  1. Uczestnik nie spełni wszystkich warunków udziału w Akcji Promocyjnej określonych w §3 ust. 2
  2. Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mają one na celu próby obejścia zasad określonych w Regulaminie, w tym posługuje się wieloma adresami e-mail w celu otrzymania więcej niż jednej Nagrody.

§4 NAGRODY PROMOCYJNE

 1. Nagrodami promocyjnymi są 90-dniowe kody licencyjne programu antywirusowego Norton 360 Standard na jedno stanowisko (urządzenie).
 2. Liczba Nagród promocyjnych jest nieograniczona.
 3. Nagrody promocyjne zostaną przesłane Uczestnikom na adres poczty elektronicznej zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Nagrody promocyjne zostaną przesłane niezwłocznie po nadesłaniu i weryfikacji zgłoszenia.
 5. Nagrody promocyjne (kody licencyjne), po prawidłowym zarejestrowaniu na stronie internetowej producenta, umożliwiają pobranie i aktywowanie 90-dniowej, pełnej wersji programu Norton 360 Standard.
 6. Nagrody promocyjne nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j. z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, biuro@omegasoft.pl, tel. 32 220 35 21.
 2. Dane (adres e-mail) będą przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej na podstawie zgody Uczestników oraz w celu ochrony prawnej i bezpieczeństwa administratora oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 3. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji ich dotyczących, żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, usunięcia dotyczących go danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych i przesłania innemu administratorowi oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Uczestnik ma również prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania jego zgody, a po jej wycofaniu będą przechowywane są przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakich może dochodzić administrator i jakie mogą być kierowane wobec niego oraz przez okres do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi przez administratora.
 8. Wszelkie pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: biuro@omegasoft.pl

§6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje i uwagi dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować na adres biuro@omegasoft.pl w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Akcji Promocyjnej zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 Pomoc dla Ukrainy
Przekazujemy 5 tysięcy złotych miesięcznie na rzecz organizacji zapewniających pomoc humanitarną w Ukrainie i wsparcie uchodźców przebywających w Polsce.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Copyright 2007-2022 by sklep z oprogramowaniem OMEGASOFT