(Pn - Pt: 900 - 1700) 32 220 35 21 801 011 033 biuro@omegasoft.pl Pomoc techniczna
0,00 zł
 
 
 

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 28.12.2022r. do pobrania i wydruku w formacie pdf

Regulamin obowiązujący od 25.06.2021r. do pobrania i wydruku w formacie pdf

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „OMEGASOFT.PL”
z dnia 28.12.2022 r.

 

Właścicielem i podmiotem prowadzącym sklep internetowy „OMEGASOFT”, działający pod adresem www.omegasoft.pl, jest OMEGASOFT B. Tomala K. Żak Spółka Jawna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000908031, z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. bpa H. Bednorza 2a-6, NIP: 643-174-74-16.


§1 DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i zawierająca Umowę sprzedaży z Omegasoft;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.omegasoft.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów;
 3. Omegasoft – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – rzecz ruchoma prezentowana w Sklepie;
 5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (dostarczane na nośniku materialnym lub niedostarczane na nośniku materialnym) prezentowane w Sklepie;
 6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi, prezentowana w Sklepie;
 7. Produkt – Towary, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe prezentowane w Sklepie;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Omegasoft a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką za pobraniem), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od momentu poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności (w przypadku skorzystania z systemu PayU) do momentu wysyłki Produktu do Klienta;
 11. Użytkownik – użytkownik internetu, odwiedzający i korzystający ze strony Sklepu;
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, skierowany do Klientów będących konsumentami (w tym przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienie Regulaminu wyraźnie wskazuje, że dotyczy wyłącznie konsumentów lub przedsiębiorców.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 2. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 3. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.
 7. Użytkownicy i Klienci Sklepu mogą kontaktować się z Omegasoft:
  1. telefonicznie: 32 220 35 21 lub 801 011 033 (pn.-pt. w godz. 9:00-17:00);
  2. korzystając z poczty elektronicznej: przesyłając wiadomość na adres biuro@omegasoft.pl
  3. korzystając z chatu LiveAgent na stronie Sklepu: umożliwiającego pisemny kontakt z obsługą Sklepu w czasie rzeczywistym (w godzinach pracy Sklepu, tj. pn.-pt. w godz. 9:00-17:00) lub wypełnienie formularza kontaktowego i przesłanie wiadomości (poza godzinami pracy Sklepu). Użytkownik korzystający z chatu może podać swój adres poczty elektronicznej, na który po zakończeniu rozmowy z obsługą Sklepu zostanie przesłany zapis przeprowadzonej rozmowy.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  1. na stronie internetowej www.omegasoft.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  2. pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@omegasoft.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. ilość i rodzaj Produktów, imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego oraz określenie sposobu płatności i wysyłki;
  3. telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 32 220 35 21.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz numer NIP (w przypadku firmy).
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Złożenie Zamówienia następuje w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 8. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Omegasoft.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia wraz z Regulaminem .

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi:
  1. w przypadku Towarów lub Treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym - do 7 dni roboczych od momentu:
   1. otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie);
   2. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty przelewem) lub
   3. poprawnego zakończenia płatności w elektronicznym systemie płatności PayU.
  2. w przypadku Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub Usług cyfrowych – niezwłocznie, nie później niż 24h od momentu:
   1. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft,
   2. poprawnego zakończenia płatności w systemie PayU lub
   3. poprawnego zakończenia płatności kartą kredytową.
  3. w przypadku Zamówień niektórych Treści lub Usług cyfrowych, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna) – do 5 dni roboczych od momentu:
   1. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft,
   2. poprawnego zakończenia płatności w systemie PayU lub
   3. poprawnego zakończenia płatności kartą kredytową.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub Klient będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się:
  1. W przypadku Towarów lub Treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym - za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. W przypadku Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub Usług cyfrowych – automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia link umożliwiający pobranie Produktu oraz unikalny kod aktywacyjny, umożliwiający aktywację i rejestrację Produktu;
  3. W przypadku zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary lub Treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym oraz Treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym lub Usługi cyfrowe) w zakresie dostawy Towarów i Treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym odbywa się na zasadach określonych w pkt. 4 a.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w opisie produktu w zakładce Dostawa i płatność, na stronie informacyjnej Sklepu dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Zamówienia Treści niedostarczanych na nośniku materialnym lub Usług cyfrowych Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
 6. O zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub Usług cyfrowych na podany przez Klienta adres e-mail, Klient zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany podczas składania Zamówienia.
 7. Odbierając przesyłkę dostarczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient:
  1. będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz będący osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.
  2. niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz niebędący osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego warunki opisane w §4 pkt. 7 a. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. w przypadku Towarów lub Treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym:
   1. gotówką przy dostawie – płatne pracownikowi firmy kurierskiej (dotyczy tylko Zamówień do kwoty 5000 złotych brutto);
   2. przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;
   3. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU;
  2. w przypadku Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym lub Usług cyfrowych:
   1. przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;
   2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU;
   3. uiszczając należność za pomocą karty kredytowej;
  3. w przypadku Zamówień mieszanych (zawierających jednocześnie Towary lub Treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym oraz Treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym lub Usługi cyfrowe)
   1. przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;
   2. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.
 4. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy Omegasoft, płatności elektronicznej lub płatności kartą kredytową Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności gotówką przy dostawie Produktu, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 - krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (na adres OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B, 40-384 Katowice, tel. 32 220 35 21, email biuro@omegasoft.pl) przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 2.
 4. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient przekazał informację o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zgodnie z §6 pkt. 3). Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sklepu ponosi Klient.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 11. Omegasoft może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 12. Jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów dostępny w Sklepie, Omegasoft nie zwraca Klientowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.
 13. Zwrot należności przez Omegasoft nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§7 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (na adres OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B, 40-384 Katowice, tel. 32 220 35 21, email biuro@omegasoft.pl) przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 2.
 4. Klienci mogą odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykona w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie udzielonej zgody na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia treści cyfrowej.
 6. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży Omegasoft nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonej przez Omegasoft, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Omegasoft;
  3. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  4. zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w §7 pkt. 6 a-c Omegasoft na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Omegasoft.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, o których mowa w w §7 pkt. 7.
 9. Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Omegasoft nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Omegasoft, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 12. Zwrot należności przez Omegasoft nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Omegasoft odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne Produktów będących przedmiotem Umów sprzedaży zawartych do dn. 31 grudnia 2022 r. w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w brzmieniu obowiązującym do dn. 31 grudnia 2022 r.
 2. Odpowiedzialność Omegasoft z tytułu rękojmi za wady Produktów będących przedmiotem Umów sprzedaży zawartych od dn. 1 stycznia 2023 r. wobec Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów niebędących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje wyłączona.
 3. Omegasoft odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży (zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na konsumenta) zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy sprzedaży zawartej od dnia 1. stycznia 2023 r. na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g.
 4. Omegasoft odpowiada wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oraz Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży (dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej) zakupionej przez Klienta na podstawie Umowy sprzedaży zawartej od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczenie Treści cyfrowej (w tym Treści cyfrowej zapisanej i dostarczanej na nośniku materialnym) lub Usługi cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q.
 5. Reklamacje można składać w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B, 40-384 Katowice;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@omegasoft.pl.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:
  1. informację o rodzaju Produktu, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zawarcia Umowy sprzedaży;
  2. informację o okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży;
  3. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  4. dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 7. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§9 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Omegasoft nie jest producentem Produktów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Produktów prezentowanych w Sklepie określone są w opisach oraz umowach licencyjnych poszczególnych Produktów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Omegasoft podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Omegasoft o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu w formie pisemnej:
  1. na adres Sklepu: OMEGASOFT B. Tomala K. Żak sp. j., ul. ks. bpa Bednorza 2a-6, Budynek B, 40-384 Katowice;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@omegasoft.pl.
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§11 OPINIE O PRODUKTACH I SKLEPIE

 1. Opinie o Produktach na stronie Sklepu może zamieszczać każdy Użytkownik Sklepu.
 2. Omegasoft nie weryfikuje, czy zamieszczona opinia o Produkcie pochodzi od Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu w Sklepie.
 3. Użytkownicy, dodając opinię o Produktach, zobowiązani są do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Omegasoft w szczególności zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii o Produkcie, które mają charakter wulgarny, obraźliwy lub nawołujący do nienawiści, zawierają treści reklamowe, dane osobowe, adresowe lub linki do innych stron internetowych, naruszają prawa osób trzecich lub nie dotyczą opiniowanego Produktu.
 5. Wystawienie opinii o Produkcie przez Użytkownika następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza dodania opinii o Produkcie w Sklepie. Formularze udostępnione są Użytkownikom na stronach Produktów i wymagają umieszczenia następujących danych:
  1. oznaczenia autora opinii;
  2. treści opinii;
  3. oceny Produktu (w skali od 1 do 5 gwiazdek)
 6. Przesłane opinie o Produkcie przed ich opublikowaniem na stronie Sklepu są niezwłocznie sprawdzane przez Omegasoft pod kątem zgodności z Regulaminem.
 7. Po sprawdzeniu zgodności z Regulaminem, opinia Użytkownika zostaje opublikowana na stronie Sklepu.
 8. W przypadku opinii o Produkcie występującym w wielu wariantach nie różniących się funkcjonalnością i wyposażeniem, a jedynie ilością urządzeń, na których można z niego korzystać lub okresem licencyjnym, może ona zostać opublikowana na stronach wszystkich tych wariantów Produktów.
 9. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące opublikowanych opinii o Produktach oraz ich sprawdzenia należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w §10.
 10. Klienci, którzy podczas składania Zamówienia wyrazili zgodę na dokonanie oceny w ramach programu Zaufane Opinie Ceneo, mogą również zamieszczać opinie o Produktach i Sklepie w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Omegasoft – Ceneo (prowadzonym przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, NIP 525-26-74-781), korzystając z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie i Sklepie, do którego indywidualny link przesyłany jest po zawarciu Umowy sprzedaży na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Opinia o Sklepie i Produkcie w serwisie Ceneo może być wystawiona wyłącznie przez osobę będącą Klientem Sklepu, która dokonała zakupu Produktu, i jest oznaczona w serwisie Ceneo jako „Zaufana opinia”. Szczegółowe zasady zamieszczania opinii w serwisie Ceneo znajdują się w Regulaminie świadczenia usług dla użytkowników Ceneo.
 11. Omegasoft:
  1. nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania opinii o Produktach i Sklepie;
  2. nie modyfikuje opinii o Produktach i Sklepie;
  3. publikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o Produktach, o ile spełniły one warunki weryfikacji określone w pkt. 6;
  4. nie publikuje i nie zamieszcza sponsorowanych opinii o Produktach i Sklepie.

§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia również Klientem będącym osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Omegasoft. Niniejsze postanowienie od 1 stycznia 2021 roku i dla sporów wynikających z Umów sprzedaży zawartych od tego dnia nie ma zastosowania do Klientów będących osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Copyright 2007-2024 by sklep z oprogramowaniem OMEGASOFT